ინგლისური ენის მასწავლებელი

04 ნოემბერი - 04 დეკემბერი

ასწავლე ინგლისური ჩინეთში, იმოგზაურე და მიიღე $1000-დან $2000-მდე ხელფასი.
ტელ: 599 277971 ან 598 565365

არ გაუშვა შანსი! იხალისე ბავშვებთან ერთად, ასწავლე ინგლისური ჩინეთში (შანხაი, პეკინი, ცინდაო, ჩენდუ, დუჯანიანი, ლეშანი, ა.შ.)

გა­მო­ი­ყე­ნეთ ჩვე­ნი 10 წლი­ა­ნი გა­მოც­დი­ლე­ბა და იმოგ­ზა­უ­რეთ, და­აგ­რო­ვეთ თან­ხა, იცხოვ­რეთ იდე­ა­ლურ პი­რო­ბებ­ში, გახდით კვალიფიციური საერთაშორისო დონის მასწავლებელი, გაიჩინეთ ახალი მეგობრები და მი­ი­ღეთ სა­უ­კე­თე­სო ანა­ზღა­უ­რე­ბა ახა­ლი მსოფ­ლი­ოს სანახავად.

დაგვირეკეთ: 599 277971 ან 598 565 365.
ადგილები შეზღუდულია!

სა­მუ­შაო პი­რო­ბე­ბი:

** სრუ­ლი გა­ნაკ­ვე­თი
** სა­მუ­შა­ოს და­წყე­ბის თა­რი­ღი: რაც შე­იძ­ლე­ბა მალე
** მოს­წავ­ლე­ე­ბი: 2-დან 12 წლამ­დე
** სა­მუ­შაო სა­ა­თე­ბი: 40 სა­ა­თი კვი­რა­ში (2 დღე დას­ვე­ნე­ბა).

მო­თხოვ­ნე­ბი:

** ინ­გლი­სუ­რი ენის ცოდ­ნა საშუალო დონეზე (B1 ან უფრო მაღალი)
** სასურველია დიპლომი (ბაკალავრი ან უფრო მაღალი) დიპლომის გაცემის შემდეგ სასურველია გასული იყოს სულ მცირე 1 წელი
** უპირატესობა აქვს TEFL - Teaching English as a Foreign Language სერთიფიკატს. (სავალდებულო არ არის). იმ შემთხვევაში თუ არ გაქვთ ეს სერთიფიკატი, ჩვენთან შეგიძლიათ დარეგისტრირდეთ სასერთიფიკატო კურსზე, რომლის საფასურიც არის 510 ლარი და მოიცავს 125 საათს. სასერთიფიკატო პროგრამა არის ონლაინ და შეგიძლიათ გაიაროთ თქვენთვის სასურველ დროს.

სა­მუ­შა­ოს უპი­რა­ტე­სო­ბე­ბი:

1. კე­თილ­მო­წყო­ბი­ლი სა­ცხოვ­რე­ბე­ლი პი­რო­ბე­ბი
2. კონ­ტრაქ­ტის ხან­გრძლი­ვო­ბა 1 წელი
3. კონ­ტრაქ­ტის გაგ­რძე­ლე­ბის შემ­თხვე­ვა­ში ხელ­ფა­სის გაზ­რდა
4. ერთ წლიანი კონტრაქტის დასრულების შემთხვევაში, ბონუსი (უკანა გზის ბილეთი ან ფულადი პრემია)
5. აეროპორტში დახვედრა.

რო­გორ დავ­რე­გის­ტრირ­დე:

1. აუ­ცი­ლე­ბე­ლია გაიაროთ ჩვენთან გასაუბრება ინგლისურ ენაზე (გასაუბრების საფუძველზე ჩვენი თანამშრომელი გეტყვით დაახლოებით სავარაუდო ხელფასს) ან და­წე­როთ ინ­გლი­სუ­რი ენის ტეს­ტი. თუ გაქვთ რა­ი­მე ინ­გლი­სუ­რი ენის ცოდ­ნის დამადასტურე­ბე­ლი სა­ბუ­თი, რო­მე­ლიც სა­შუ­ა­ლო დო­ნეს ან უფრო მა­ღალს წარ­მო­ად­გენს, შეგიძლიათ წარმოადგინოთ. ჩვენს მიერ და­დე­ბი­თი პა­სუ­ხის შემთხვევაში, ფორმ­დე­ბა ხელ­შეკ­რუ­ლე­ბა და იხ­დით სა­რე­გის­ტრა­ციო თან­ხას 350 ლარს (იმ შემ­თხვე­ვა­ში, თუ სამუ­შა­ოს ვერ მი­ი­ღებთ, თან­ხა გიბ­რუნ­დე­ბათ უკან).
2. ჩვენ გი­ნიშ­ნავთ ინ­ტერ­ვი­უს უშუ­ა­ლოდ დამ­საქ­მე­ბელ­თან და ღე­ბუ­ლობთ შე­­თა­ვა­ზე­ბას.
3. იღებთ ვი­ზას და მი­ემ­გზავ­რე­ბით ჩი­ნეთ­ში.
4. ჩი­ნეთ­ში მუ­შა­ო­ბის პირ­ვე­ლი ან მე­ო­რე ხელ­ფა­სი­დან იხ­დით 65% სა­კო­მი­სი­ოს (მხო­ლოდ ერთი თვის ხელ­ფა­სის 65%).

იჩ­ქა­რეთ! ად­გი­ლე­ბი შე­ზღუ­დუ­ლია!

რე­გის­ტრა­ცი­ი­სათ­ვის დაგ­ვი­კავ­შირ­დით:

"ბრი­ტა­ნე­თის სამ­ყა­რო"
მი­სა­მარ­თი: პე­კი­ნის ქ. 34, მე­სა­მე სარ­თუ­ლი, ოთა­ხი 328
599 277971 ან 598 565 365
www.britishworld.ge
www.facebook.com/britishworldtbilisi

"British World" არის შუ­ა­მა­ვა­ლი ორ­გა­ნი­ზა­ცია, რო­მე­ლიც ეხ­მა­რე­ბა ინ­გლი­სუ­რი ენის პე­და­გო­გებს და­საქ­მე­ბა­ში სხვა­დას­ხვა ქვე­ყა­ნა­ში. თქვენ გეძ­ლე­ვათ შე­საძ­ლებ­ლო­ბა იმოგ­ზა­უ­როთ და დაათვალიეროთ მსოფლიო, გქონდეთ იდე­ა­ლუ­რი ხელ­ფა­სი და სა­ცხოვ­რე­ბე­ლი პი­რო­ბე­ბი.